នេះគឺជាពេលវេលាពោរពេញដោយក្ដីសង្ឃឹមមួយ។ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន មានប្រជាជនចំនួនជាង 125 នាក់នៅ សអរ ដែលទទួល បានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ COVID-19 (កូវិដ-១៩) រួចហើយ។ ដោយមានប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងៗដែលត្រូវទទួលបានការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគនេះ យើងទាំងអស់គ្នាអាចសង្ឃឹមចំពោះការវិលទៅរកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកាន់តែធម្មតា/ប្រក្រតីឡើងវិញបាន។

ថ្នាំំ�� ចាក់់បង្កាា� ររោ?គទាំំងបីីប្រ�ភេ ?ទនេះ� ះបានទទួួលការអនុុញ្ញា ា�ត ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់សង្គ្រោះ?�ះ�� បន្ទាា�ន់ ់ (EUA) ពីីសំំណាក់់ទីីភ្នាា�ក់ ់គ្រ�ប់ ់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាលចំំណីីអាហារ និិង ឱសថរួួចហើ� ើយ (FDA)។ ថ្នាំំ�� ចាក់់បង្កាា� ររោ?គពីីក្រុ�ុមហ៊ុ ុ?ន Moderna និិង Pfizer បានទទួួលការអនុុញ្ញា ា�ត ឲ្្យមានចរាចរណ៍៍ប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ?ខែ?ធ្នូូ? ឆ្នាំំ�� 2020 និិងថ្នាំំ�� ចាក់់បង្កាា� ររោ?គមួួយប្រ�ភេ ?ទដែ�លផលិិតដោ?យក្រុ�ុមហ៊ុ ុ?ន Johnson & Johnson (Janssen) មាននិិងអាចមានការប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាបន្ទាា�ន់ ់បាននៅ? កាលពីីចុុ ងខែ?កុុម្ភៈ ៈ? ឆ្នាំំ�� 2021។ ថ្នាំំ�� ចាក់់បង្កាា� ររោ?គទាំំងបីីប្រ�ភេ ?ទនេះ� ះអាចរកចាក់់បាននៅ?គ្លីី�និ ិកវ៉ាា�ក់ ់សាំំងរបស់់មជ្្ ឈមណ្ឌ ឌលវេ�ជ្ជ ជសាស្ត្រ�រ Tufts។ ចាំ ំបាច់់ត្រូ?ូវមានការចាក់់ថ្នាំំ�� បង្កាា� ររោ?គ J&J/Janssen តែ?មួួយដងទេ� ខណៈៈពេ� លដែ�លចាំំបាច់់ត្រូ?ូវមានការចាក់់ថ្នាំំ�� បង្កាា� ររោ?គ Pfizer និិង Moderna ចំំនួួនពីីរដង។ កម្រិ?ិតវ៉ាា�ក់ ់សាំំងដែ�លត្រូ?ូវចាក់់លើ� ើកទីីមួួយនិិងទីីពីីរសម្រា�ប់់ប្រ�ភេ ?ទ Pfizer មានចន្លោះ�ះ��ពេ� ល 21 ថ្ងៃ�ៃ និិងកម្រិ?ិតវ៉ាា�ក់ ់សាំំងដែ�លត្រូ?ូវចាក់់ សម្រា�ប់់ប្រ�ភេ ?ទ Moderna មានចន្លោះ�ះ��ពេ� ល 28 ថ្ងៃ�ៃ។ ថ្នាំំ�� ចាក់់បង្កាា� ររោ?គប្រ�ភេ ?ទ Pfizer ទទួួលបានការអនុុញ្ញា ា�ត ឲ្្យមានការប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាបន្ទាា�ន់ ់សម្រា�ប់់មនុុស្្ សដែ�លមានអាយុុ ចាប់់ពីី 12 ឆ្នាំំ��ឡើ?ើងទៅ?។ ថ្នាំំ�� ចាក់់ បង្កាា� ររោ?គរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុ

Yes. The COVID-19 vaccines currently available (Pfizer and Moderna) are given to people in two doses, 21 (Pfizer) or 28 (Moderna) days apart. The effectiveness of the vaccines has only been studied after two doses.

No. You cannot develop COVID-19 disease from the vaccine.

Yes, the COVID-19 vaccines available (Pfizer and Moderna) have been thoroughly tested as part of clinical trials. The Food and Drug Administration (FDA) and a group of vaccine experts from throughout the country carefully reviewed information. The FDA then decided it was safe to make the Moderna vaccines available to persons aged 18 years and older. The Pfizer vaccine can be used in people 16 and older.  

The FDA’s review of the vaccines was thorough and rigorous, and no steps were skipped in the process to review the safety of the vaccines. The FDA decided that the vaccine met safety and efficacy standards based on the currently available data from more than 43,000 diverse volunteers, and it was felt the benefits of the vaccine outweighed any side effects.

The most commonly reported side effects are soreness at the site of the injection as well as flu-like symptoms, including fatigue, body aches, chills or fevers after the vaccine. Side effects were most common after the second dose of the vaccine, and more likely to be experienced by younger people. These symptoms go away within the first few days after receiving the vaccine. The side effects tell us that the body is building protection against the virus.

To date, people who have had allergic reactions to the vaccine have all recovered quickly. This risk of allergic reaction is very small and is similar to the risk of allergic reaction associated with all medications and vaccines.

Because it is safe to receive the vaccine even if you have active or recent COVID-19, you do not need to take a test. However, if you know that you have active COVID-19, we ask that you delay your vaccination until you are released from isolation so that you are no longer contagious to others.

Yes. We simply ask that you delay your vaccination until you are released from isolation so that you are no longer contagious to others. Please schedule dose 2 for as soon as possible after your release from isolation.

Yes. Pregnant individuals are at a higher risk of getting severe COVID-19. For this reason, the Society for Maternal-Fetal Medicine and American College of Obstetricians and Gynecologists strongly recommends that pregnant individuals have access to COVID-19 vaccines and that each person has a discussion with their health care professional about their own personal choice. For more information about COVID-19 vaccines and pregnancy, go to this link.

Yes. The Society for Maternal-Fetal Medicine reports that there is no reason to believe that the vaccine affects the safety of breastmilk. For more information, go to this link.

បាទ/ចាស។ តាមលក្ខណៈសាមញ្ញ យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកពន្យាពេលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរបស់អ្នក រហូតដល់ក្រោយពេលគេបញ្ចេញអ្នកពីកន្លែងត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកចម្លងមេរោគទៅអ្នកផ្សេងៗបាន។ សូមមេត្តាធ្វើកាលវិភាគកំណត់ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគលើកទី 2 ឲ្យបានឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន នៅក្រោយពេលដែលគេបានបញ្ចេញអ្នកពីកន្លែងត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ និងរយៈពេលយ៉ាងយូរ 21 ថ្ងៃ ក្រោយការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ Pfizer លើកទីមួយ និងរយៈពេលយ៉ាងយូរ 28 ថ្ងៃ ក្រោយក្រោយការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ Moderna លើកទីមួយរួច។

បាទ/ចាស។ អ្នកមានគភ៌ (អ្នកមានផ្ទៃពោះ) មានហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគ ឬកើតមានជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរខ្ពស់ជាងគេ។ នៅរដូវកាលនេះ មជ្ឈមណ្ឌល CDC, អង្គការវេជ្ជសាស្រ្តមាតុភាព និងទារក និងមហាវិទ្យាល័យគព្ភបរិហារវិទ្យា និងក្រុមគ្រូពេទ្យរោគស្រ្តីអាមេរិកាំងណែនាំយ៉ាងទទូចឲ្យស្ត្រីមានគភ៌មានលទ្ធភាពទទួលបានថ្នាំចាក់បង្ការរោគ COVID-19 ហើយម្នាក់ៗត្រូវមានការពិគ្រោះពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យតំហែទាំសុខភាពអាជីពរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហាជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ដើម្បីដឹងព័ត៌មានច្រើនទៀតអំពីបញ្ហាថ្នាំចាក់បង្ការរោគ COVID-19 និងបញ្ហាមានគភ៌ (មានផ្ទៃពោះ) សូមចូលទៅមើលទំព័រវិបសាយតាម តំណនេះ

បាទ/ចាស។ មជ្ឈមណ្ឌល CDC និងអង្គការវេជ្ជសាស្រ្តមាតុភាព និងទារក រាយការណ៍ថា ពុំមានហេតុផលដែលត្រូវជឿថា ថ្នាំចាក់បង្ការរោគនេះមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បញ្ហាសុវត្ថិភាពការបំបៅកូនដោយទឹកដោះនោះទេ។ ដើម្បីដឹងព័ត៌មានច្រើនទៀត សូមចូលទៅមើលទំព័រវិបសាយតាម តំណនេះ

ទេ! របាយការណ៍អំពីការប្រុងប្រយ័ត្ន/ប្រតិកម្មទាស់ដូចគ្នាទាក់ទងនឹងប្រភេទថ្នាំចាក់បង្ការរោគនីមួយៗមិនដូចគ្នាទេ។ អ្នកដែលមានបញ្ហាប្រតិកម្មទាស់ដឹងមុខទៅនឹងប៉ូលីអេទីឡែន គ្លីកូល [Polyethylene Glycol (PEG)] មិនត្រូវមានការចាក់ប្រភេទថ្នាំបង្ការរោគ Pfizer ឬ Moderna នោះទេ។ អ្នកដែលមានបញ្ហាប្រតិកម្មទាស់ដឹងមុខទៅនឹងប៉ូលីស័របេត [Polysorbate] មិនត្រូវមានការចាក់ប្រភេទថ្នាំបង្ការរោគ Janssen (Johnson & Johnson) នោះទេ។ បើអ្នកបញ្ហាប្រតិកម្មមិនត្រូវធាតុធ្ងន់ធ្ងរ ឬភ្លាមៗចំពោះការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ Moderna ឬ Pfizer លើកទីមួយ អ្នកអាចទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ Janssen (Johnson & Johnson) ជាការចាក់លើកទីពីររបស់អ្នកបាន។ ការពិគ្រោះពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យតំហែទាំសុខភាពបឋមរបស់អ្នកអំពីបញ្ហានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ប្រវត្តិមានប្រតិកម្មមិនត្រូវធាតុប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលមានដូចជា ប្រតិកម្មមិនត្រូវធាតុភ្លាមៗទៅនឹងថ្នាំចាក់បង្ការរោគមួយប្រភេទផ្សេងទៀត ឬវិធីព្យាបាលរោគអាចចាក់ថ្នាំបាន ឬប្រវត្តិមានប្រតិកម្មថ្នាំដោយសារតែមូលហេតុណាមួយត្រូវមានការសម្រេចឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយមជ្ឈមណ្ឌល CDC។ មនុស្សដែលមានប្រតិកម្មប្រភេទអស់ទាំងនេះគប្បីត្រូវទទួលបានថ្នាំចាក់បង្ការរោគនានា តែត្រូវមានការសង្កេតតាមដានមើលរយៈពេល 30 នាទី (លើសពី 15 នាទី) ក្រោយការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគមួយលើកៗ។ ប្រតិកម្មមិនត្រូវធាតុ (រួមមាន ប្រតិកម្មមិនត្រូវធាតុធ្ងន់ធ្ងរ) ដែលមិនទាក់ទងទៅនឹងថ្នាំចាក់បង្ការរោគ ឬវិធីព្យាបាលអាចចាក់ថ្នាំបាន (ឧ. ប្រតិកម្មមិនត្រូវធាតុចំណីអាហារ, សត្វចិញ្ចឹមលេង, ពិស, ប្រតិកម្មមិនត្រូវធាតុទីកន្លែង/បរិយាកាស ឬជ័រកៅស៊ូ/ជ័រឈើ ឬការប្រើថ្នាំព្យាបាលដោយលេប ឬផឹកដែលមានជាអាទិ៍ សមមូលធាតុអាចលេប ឬផឹកនៃការប្រើថ្នាំព្យាបាលអាចចាក់បញ្ចូលបាន) មិនមែនជាបម្រាម ឬការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាការចាក់ថ្នាំចាក់បង្ការរោគ COVID-19 ទេ។ ដើម្បីដឹងព័ត៌មានច្រើនទៀត សូមចូលទៅមើលទំព័រវិបសាយនៃមជ្ឈមណ្ឌល CDC អំពី ថ្នាំចាក់បង្ការរោគ & ភាពស៊ាំ។

The Massachusetts Department of Health is developing a plan to vaccinate everyone in the state who wants to be vaccinated. Doing so will take several months. They have prioritized certain groups including health care workers, first responders, those over 75, etc. To see the state’s latest timeline, go here.

បាទ/ចាស។ នៅខណៈពេលដែលអ្នកដឹងថា ថ្នាំចាក់បង្ការរោគនេះបង្អាក់រូបអ្នកពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ COVID-19 និងការពារអ្នកផ្សេងៗទៀតពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ពីរូបអ្នកនោះ នៅតាមទីសាធារណៈ អ្នកនៅតែត្រូវធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលមានជាអាទិ៍ ការរក្សាគម្លាតពីគ្នា, ការពាក់ម៉ាស់ និងអនុវត្តតាម គោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC ប្រយោជន៍ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគ។ ដោយឥតប្រែប្រួល ហើយប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងៗទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ យើងសង្ឃឹមថា នឹងមានការដកកំហិតបន្តិចម្ដងៗ។

Social media can easily and quickly spread information, including false information. It is always important to check the source of information. The CDC has provided excellent and trusted resources for questions about the current COVID-19 vaccines here; information from the FDA in multiple languages can be found here and is also very helpful. Your doctor can also talk to you more about the vaccine.

There are no differences in travel guidelines or restrictions based on vaccine status. Please check the latest travel guidelines from the state.

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋបានចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំប្រាប់អំពីពេលវេលាដែលបុគ្គលនានាអាចទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរួចហើយ។ មនុស្សក្នុងក្រុមនៃដំណាក់កាលទី 1 និងទី 2 អាចទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគឥឡូវនេះបាន។ អ្នកអាចរកមើលព័ត៌មានពិស្ដារអំពីពេលវេលា និងទីកន្លែងត្រូវទៅទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគលើទំព័រវិបសាយដែលមានតំណ https://www.mass.gov/covid-19-vaccine។

បណ្ដាញសង្គមអាចផ្សាយព័ត៌មានបានយ៉ាងស្រួល និងលឿនទៀតផងដោយបូករួមទាំងព័ត៌មានមិនពិតនោះទៀតផង។ ជានិច្ចកាល ការពិនិត្យមើលប្រភពព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់។ មជ្ឈមណ្ឌល CDC បានផ្ដល់នូវប្រភពព័ត៌មានដ៏ប្រសើរ និងគួរជាក់ទុកចិត្តបានសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរ ឬចម្ងល់អំពីប្រភេទថ្នាំចាក់បង្ការរោគ COVID-19 បច្ចុប្បន្ន នៅត្រង់នេះ; ព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារ FDA ជាច្រើនភាសាអាចមានការរកមើលឃើញ នៅត្រង់នេះ ហើយលើសពីនេះ ក៏មានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដែរ។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកក៏អាចនិយាយប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហាថ្នាំចាក់បង្ការរោគប្រភេទបានដែរ។ សូមមេត្តាចូលមើលទំព័រវិបសាយតាមតំណ www.Tufts Medicine.org/covidvaccine ដើម្បីរកមើលខ្សែវីដេអូ និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជាច្រើនភាសា។

ដោយសារ សអរ នៅកំពុងពិនិត្យមើលឃើញដំណើរវិវឌ្ឍន៍នៃមេរោគ COVID-19 នៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយនោះ ក្រុមអ្នកជំនាញការសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋបន្តលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជៀសវាងការធ្វើដំណើរការទាំងនៅក្នុង ទាំងទៅក្រៅប្រទេស។ ថ្មីៗនេះ មជ្ឈមណ្ឌល CDC បានផ្ដល់នូវសេចក្ដីណែនាំថ្មីអំពីការធ្វើដំណើរដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគហើយ នៅត្រង់នេះ។ រដ្ឋមួយចំនួននៃ សអរ បានកែតម្រូវការដាក់កម្រិតលើការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេហើយ។ សូមមើលគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋដែលកំពុងអញ្ជើញទៅ។ លើសពីនេះ សូមពិនិត្យរកមើលនៅត្រង់ដើម្បីដឹងអំពី គោលការណ៍ណែនាំ ថ្មីៗបំផុតពីរដ្ឋម៉ាស្សាឈូសែត។